Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

Juridische Kennisgeving

De website is eigendom van en wordt beheerd door Zimmer, Inc. ("Zimmer").  Alle inhoud, informatie en software op en via de website is eigendom van Zimmer.  De website mag alleen gebruikt worden onder de volgende gebruiksvoorwaarden. 

Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gelieve de website te verlaten.

1. Licentie voor de website

Als gebruiker van deze website krijgt u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar, gelimiteerde licentie voor toegang tot en gebruik van de website en de inhoud daarvan in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.  Zimmer kan op elk moment en om welke reden dan ook deze licentie beëindigen.

2. Gebruiksbeperkingen.

De inhoud van deze website is alleen voor persoonlijk gebruik en niet voor commerciële exploitatie.  U kunt alleen gebruik maken van deze website voor persoonlijk gebruik of voor intern gebruik van uw organisatie.  Decompileren, reverse engineering, disassembleren, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, sublicentiëren, of afgeleid werk creëren van deze website is verboden.  U mag geen gebruik maken van network monitoring software of network discovery software om de opbouw van de website te bepalen, of om informatie over gebruik en gebruikers af te leiden.  U mag geen gebruik maken van een robot, spider of ander automatisch of handmatig apparaat of proces om de website of de inhoud te controleren of kopiëren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Zimmer.  U mag de inhoud van de website niet printen, downloaden, kopiëren, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren, distribueren, openbaar maken of versturen voor commerciële, non-profit of openbare doeleinden, behalve voor zover dit is toegestaan zoals hierboven vermeld.  U mag de website of een gedeelte ervan, de inhoud of beschikbare software op of via de website niet gebruiken, exporteren of opnieuw exporteren in strijd met de toepasselijke exportwetten en -regelgeving.  Elk niet-geautoriseerd gebruik van de website of de inhoud is verboden en kan leiden tot handhavingsacties en andere juridische gevolgen tegen u.

3. Niet-professioneel advies.

De website en de inhoud ervan vormt geen medisch, juridisch, of welk soort van professioneel advies dan ook.  Raadpleeg uw arts of een andere zorgverlener voor medisch advies.  De juistheid, volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van de website of de inhoud is niet gegarandeerd.  Uw gebruik van de inhoud, de website en de materialen waarnaar de website verwijst, is op eigen risico.

4. Gebruikers van de website.

Bepaalde delen van deze website bevatten informatie die alleen bedoeld is voor artsen en andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. Als u geen inwoner bent van de geselecteerde jurisdictie en geen arts of andere zorgverlener, gelieve niet door te klikken naar de inhoud onder "Medische deskundigen" van de website, want het bevat marketing- en productmaterialen waarnaar de toegang kan worden beperkt op grond van de reclamewetten of -regelgeving van uw land.

5. Intellectuele eigendomsrechten.

Alle inhoud, tenzij anders aangegeven, is bij wet beschermd, met inbegrip van maar niet beperkt tot de copyright, handelsgeheimen en het merkenrecht van de Verenigde Staten, evenals andere provinciale, nationale en internationale wet- en regelgeving.  Zimmer verleent u geen enkel uitdrukkelijk of impliciet recht uit hoofde van enig patent, auteursrecht, handelsmerk of informatie over handelsgeheimen.  Dienovereenkomstig kan onbevoegd gebruik van de website of de inhoud het auteursrecht, het merkenrecht, wetten op de handelsgeheimen of wetten met betrekking tot privacy en publiciteit schenden.

Door het indienen van inhoud, ideeën of andere informatie op de website, zoals in de vorm van een suggestie of feedback over onze website of onze producten of diensten, verleent u Zimmer automatisch een royalty-vrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief recht en de licentie om de inhoud wereldwijd te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, over te nemen, te publiceren, te bewerken (voor lengte of duidelijkheid), te vertalen, afgeleide werken van te maken, te distribueren, te verspreiden, door te sturen, uit te voeren en weer te geven (geheel of gedeeltelijk) en/of op te nemen in andere werken in alle vormen, media of technologieën die nu bekend zijn of later ontwikkeld worden voor de volledige termijn van alle rechten die ​in deze inhoud kunnen bestaan. Uiteraard zal Zimmer bij het hergebruiken van de ingediende informatie geen enkele persoonlijke informatie vrijgeven.  Zimmer behoudt zich het recht voor om de ingediende inhoud aan de website op elk moment en om welke reden dan ook te verwijderen.

6. Registratie.

Voor bepaalde delen van de website moet u zich registreren om informatie over producten, diensten, systemen, programma's en andere informatie met betrekking tot Zimmer te ontvangen.  Als de registratie wordt aangevraagd, gaat u ermee akkoord om Zimmer te voorzien van nauwkeurige en volledige registratie-informatie.  U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de inloggegevens en/of het wachtwoord van uw account, evenals alle vormen van gebruik van uw account, al dan niet feitelijk of uitdrukkelijk door u goedgekeurd.  Zimmer behoudt zich het recht voor om registraties of inschrijvingen te weigeren.

7. Fouten en correcties.

Zimmer neemt redelijke maatregelen om toezicht te houden op de website en de inhoud bij te werken, maar het dit geen garantie dat de website te allen tijde vrij is van fouten, virussen of andere schadelijke componenten, of dat fouten zullen worden verbeterd.  Zimmer garandeert of beweert ook niet dat de inhoud en alle informatie die beschikbaar is op of via de website te allen tijde correct, nauwkeurig, tijdig of betrouwbaar is.  Zimmer kan te allen tijde veranderingen aanbrengen aan de inhoud van de website.

8. Beschikbaarheid van producten en diensten

De website bevat informatie over producten die al dan niet beschikbaar zijn in een bepaald land of regio in de wereld, die verkrijgbaar zijn onder verschillende handelsmerken in verschillende landen en die, indien van toepassing, kunnen worden goedgekeurd of vrijgegeven door de regelgevende instantie van de overheid voor de verkoop of het gebruik met verschillende aanduidingen en beperkingen in verschillende landen.  Bezoekers wordt geadviseerd dat er alternatieve producten en diensten kunnen worden verkregen via andere fabrikanten en dienstverleners.

9. Informatie over de gezondheidszorg.

Alle inspanningen werden geleverd om de informatie over gezondheidszorg op onze website op een duidelijk en objectieve manier weer te geven.  Informatie met betrekking tot verschillende gezondheids-, medische en lichamelijke problemen en de behandeling ervan is niet bedoeld als vervanging voor het advies van een arts of een andere zorgverlener.  U mag geen gebruik maken van deze informatie voor het diagnosticeren van een gezondheids- of lichamelijk probleem of een ziekte.  Raadpleeg in plaats daarvan uw arts voor meer informatie over behandelingen die voor u geschikt kunnen zijn.

10. Inhoud van derden.

Er kan inhoud van derden op of via de website toegankelijk zijn. Zimmer is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige inhoud van derden.  Bovendien kan deze website links of verwijzingen bevatten naar andere websites die niet aan Zimmer gerelateerd zijn, toch is Zimmer niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere sites en niet aansprakelijk voor enige schade of letsel voortvloeiend uit de toegang van gebruikers tot dergelijke sites.  Links naar andere websites worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van de gebruikers van onze website.  Zimmer heeft al het mogelijke gedaan om te controleren of de links naar andere websites correct zijn vanaf de laatste herziening van de Zimmer website.

11. Disclaimer.

De website en haar inhoud worden "voetstoots" aangeboden. Zimmer ontkent uitdrukkelijk alle garanties, met inbegrip van de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Zimmer ontkent alle verantwoordelijkheid voor verlies, letsel, claims, aansprakelijkheid of schade, van welke aard dan ook, als gevolg van, voortkomend uit of in enig opzicht verbandhoudend met: A) eventuele fouten of weglatingen op deze website en inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot technische onnauwkeurigheden en typefouten; (B) eventuele websites van derden of de (on)rechtstreekse inhoud daarin toegankelijk via links op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen; (C) de onbeschikbaarheid van de website of een gedeelte daarvan; (D) uw gebruik van deze website, of (E) het gebruik van apparatuur of software in verband met de website.

12. Beperking van aansprakelijkheid.

Zimmer is niet verantwoordelijkheid voor verlies, letsel, claims, aansprakelijkheid of schade, van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de website of de inhoud daarvan. Zimmer is niet aansprakelijk voor enige speciale, rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, honoraria van advocaten) op enigerlei wijze te wijten aan, als gevolg van, of in verband met het gebruik van of de ontoegankelijkheid naar de website of de inhoud daarvan. Voor zover de voorgaande beperking van aansprakelijkheid is verboden, zal de enige verplichting van Zimmer aan u voor schade beperkt blijven tot maximaal $ 1.000

13. Disclaimer met betrekking tot prijzen.

De beursprijzen getoond op beurskoersen beschikbaar op of via deze website zijn niet noodzakelijk een indicatie voor toekomstige prijs-prestatieverhoudingen.  Alle inhoud is alleen voor informatieve doeleinden en geen inhoud (inclusief, zonder beperking, aandelenkoersen of bedrijfsinformatie) is bedoeld om te worden gebruikt voor handels-of beleggingsdoeleinden.

14. Onwettige activiteiten.

U mag deze website niet gebruiken voor onwettige doeleinden of activiteiten.  Zimmer behoudt zich het recht om klachten of gemelde overtredingen van de gebruiksvoorwaarden te onderzoeken en indien nodig maatregelen te treffen.

15. Maatregelen bij inbreuk.

Zimmer behoudt zich het recht voor om alle bij wet en in het eigen vermogen beschikbare rechtsmiddelen in te zetten om schendingen van deze gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het recht om toegang van een bepaald internetadres tot de Zimmer websites en hun functies te blokkeren.

16. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn gemaakt en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de wet-en regelgeving van de staat Indiana in de Verenigde Staten.  Elke actie om deze overeenkomst af te dwingen, wordt ingediend bij de federale rechtbank of de staatsrechtbanken in Indiana, VS.

17. Privacy.

Op uw gebruik van de website is het privacybeleid van de website van Zimmer van toepassing.

18. Scheidbaarheid van bepalingen.

Deze gebruiksvoorwaarden omvatten bij verwijzing alle kennisgevingen op de website en het privacybeleid. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Zimmer met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de website.  Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig, niet afdwingbaar of tegenstrijdig is met enige andere bepaling van de gebruiksvoorwaarden dan zal de onwettige, nietige, niet-afdwingbare of tegenstrijdige bepaling, scheidbaar geacht worden van de overige bepalingen en geen afbreuk doen aan hun geldigheid en handhaafbaarheid.

19. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden.

Zimmer behoudt zich het recht voor om te allen tijde de gebruiksvoorwaarden te wijzigen.  Bijgewerkte versies van de gebruiksvoorwaarden zullen op deze website verschijnen en zullen onmiddellijk van kracht gaan.  U bent verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van de gebruiksvoorwaarden.  Als u de website verder gebruikt na zulke wijzigingen, gaat u akkoord met de doorgevoerde wijzigingen.

De inhoud van deze website mag niet worden gereproduceerd of overgedragen in welke vorm dan ook en op welke manier dan ook, hetzij elektronisch of mechanisch, met inbegrip van verzending per fax, fotokopieën, opnamen, of het gebruik van informatie-opslag- of naslagsystemen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan de webmaster via webmaster@Zimmer.com.